صدور حکم حبس برای یک مبلغ دیگر در عربستان

در سایت فراز اندیشه farazeandishe.ir مطلب صدور حکم حبس برای یک مبلغ دیگر در عربستان مشاهده می کنید
جمعیت حقوقی عربستان از صدور حکم چهار سال حبس برای عصام العوید، مبلغ این کشور خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت فراز اندیشه farazeandishe.ir